Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Neteges i desinfeccions en temps del virus SARS-COV

area

Per tal d’evitar contraure la malaltia és necessari augmentar les freqüències en les neteges i desinfeccions de les superfícies. Tanmateix, cal saber amb quins desinfectants s’han de fer les neteges i desinfeccions.

A continuació hi ha un recull de documents oficials nacionals i internacionals:

 

Guia breu de la OMS sobre neteges i desinfeccions en superfícies

https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

 


Guia breu sobre neteges i desinfeccions elaborada per la generalitat

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

 


Nota del Ministeri de Sanitat sobre l’ús de biocides

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

 

Llistat de productes virucides registrats pel Ministeri de Sanitat

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

 

Es pot fer servir l’ózó com a virucida? Document de la Generalitat que us clarificarà la qüestió

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf

 

Posicionament d’ANECPLA sobre l’ús d’ozó i altres productes virucides no registrats

https://theglocal.network/resources/anecpla-comunicado-covid-19-y-ozono-07-04-20-fuente-anecpla/guest

 

Guia de neteja i desinfecció efectuada per European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

 

Recomanacions de neteja i desinfecció del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dels Estats Units

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

 

Recomanacions de neteja i desinfecció l’Environmental Protection Agency (EPA) dels Estats Units

https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19

 

Llistat de productes autoritzats per l’Environmental Protection Agency (EPA) dels Estats Units

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

 

Per què els equips d’ozó, de llum UV i purificadors d’aire no estan a la llista de productes autoritzats per l’Environmental Protection Agency (EPA) dels Estats Units

https://www.epa.gov/coronavirus/why-arent-ozone-generators-uv-lights-or-air-purifiers-list-n-can-i-use-them-kill-covid

 

enllaç web

Enllaços web

Tipus de públic adreçat

Adults