Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Informació alimentària de productes envasats

area

Amb la informació que ens dona l’etiqueta podem decidir quines alternatives alimentàries escollim d'acord amb les nostres necessitats i preferències alimentàries individuals, informar-nos de si poden causar al·lèrgies o intoleràncies i orientar-nos cap a una alimentació segura, saludable i responsable. En ella està la clau per saber el que mengem. En els aliments envasats la informació alimentària ha d'anar a l'etiqueta.

La informació alimentària es la que es posa a disposició del consumidor final per mitjà d'una etiqueta o un altre material d'acompanyament, , incloent-hi eines tecnològiques modernes o la comunicació verbal. L’etiqueta comunica el productor amb el consumidor, i ens permet conèixer l’aliment, el seu origen, la seva manera de conservació, els ingredients que el componen o els nutrients que aporten a la nostra dieta.

S'entén per etiqueta els rètols, marques comercials o de fàbrica, signes, dibuixos o altres descripcions, escrits, impresos, estergits, indicats, gravats o estampats en un embalatge o envàs alimentari, o que acompanyi el mateix. El Reglament de referència sobre la informació alimentària adreçada al consumidor és el RD1169/2011, però hi ha sectors que a més a més tenen regulació especifica que caldrà consultar.

 

Informació alimentaria obligatòria en aliments envasats

Els aliments envasats són aquells que s’envasen abans de la venda, de manera que no se’n pugui modificar el contingut sense obrir l’envàs. La informació bàsica ha de figurar directament a l'envàs o en una etiqueta subjecta al mateix. L’etiqueta ha de ser clara i llegible, per aquest motiu la norma estableix una mida mínima de lletra per a la informació obligatòria d’1,2 mm. No obstant això, si la superfície màxima d’un envàs és inferior a 80 cm², la mida mínima es redueix a 0,9 mm. L'idioma potser qualsevol dels dos idiomes oficials establerts a Catalunya.

La informació obligatòria que ha de constar a l'etiqueta dels aliments envasats és:

Denominació de l’aliment: ha d’indicar que és el que s’ofereix de forma exacta, sigui pel seu nom legal o per la seva denominació habitual o descriptiva.

Llista d’ingredients: inclou les substàncies o productes que hi ha a l’aliment. Sempre es posen de més a menys pes. És obligatòria excepte en els aliments que tenen un sol ingredient per exemple: una poma, un enciam, un vinagre, o begudes que tinguin més d’1,2% en volum d’alcohol. Els olis o greixos d’origen vegetal es poden agrupar en la llista d’ingredients amb la designació “olis vegetals” o “greixos vegetals”, seguida de la indicació de l’origen vegetal específic. 

Substàncies que causen al·lèrgies i intoleràncies: els al·lèrgens han d’estar a la llista d’ingredients i han de destacar. Per això sovint es posen en lletra majúscula o negreta. En absència d'una llista d'ingredients ha d'incloure la menció "conté" seguida de la substància o producte que causa l'al·lèrgia o la intolerància.

Quantitat neta: És la quantitat de producte contingut en l'envàs, s'expressa en unitats de volum (litres, mil·lilitres...) per als productes líquids i en unitats de massa (quilos, grams...) per als altres productes.

La data de durada és la data fins a la qual l’aliment conserva les seves propietats: “consumir preferentment abans del [...]” seguit del dia, el mes i l’any, o bé “consumir preferentment abans de la fi de [...]” seguit del mes i l’any o només l’any. En el cas dels aliments:

  • Una durada que sigui inferior a tres mesos, n'hi haurà prou amb indicar el dia i el mes.
  • Una durada que sigui superior a tres mesos, però sense sobrepassar els divuit mesos, n'hi haurà prou amb indicar el mes i l'any.
  • Una durada que sigui superior a divuit mesos, n'hi haurà prou amb indicar l'any.

La data de caducitat apareix en productes molt peribles, com ara el peix fresc o la carn picada: “data de caducitat [...]” seguida del dia i el mes i, eventualment, l’any. 

Conservació i utilització: S’indiquen pautes quan l’aliment tingui unes condicions especials de conservació o d’utilització. 

Empresa: S’indica el nom o la raó social i l’adreça de l’empresa alimentària. 

País d’origen o lloc de procedència: Obligatorietat d’indicar el país d’origen en l’etiquetatge en carn fresca de boví, de porcí, d’oví, de caprí i d’aviram, en les fruites i les verdures, la mel, l’oli d’oliva i en els casos en què no fer-ho podria comportar un engany al consumidor. 

Forma de consum: Cal indicar-la de manera que permeti un consum apropiat de l’aliment, en cas que fos difícil sense aquesta informació. 

Alcohol: S’hi indica el volum d’alcohol “% vol” en les begudes que tinguin més d’un 1,2%. 

Informació nutricional: La informació nutricional ha d’incloure el valor energètic i les quantitats de greixos, greixos saturats, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal.

En el cas que l'envàs sigui de menys de 25 cm², la informació nutricional no serà obligatòria. En els envasos en els quals la superfície més gran sigui inferior a 10 cm², no cal incorporar ni la informació nutricional ni la llista d’ingredients. Tot i això, el nom de l’aliment, la presència de possibles al·lèrgens, la quantitat neta i la data de durada mínima s’han d'indicar sempre, independentment de la mida del paquet.

 

La informació en aliments no envasats o envasats al mateix establiment

En cas de venda d'aliments no envasats o en el cas que l'envasament es faci en el mateix lloc de venda també caldrà seguir unes normes bàsiques pel que fa a la informació bàsica que cal comunicar. Com ja hem comentat l'etiqueta és el canal de comunicació amb el consumidor i per tant també cal informar-lo del productes que s'emporta.  En els següents enllaços podeu consultar la informació per a cada especificació. 

Si l'aliment s'ofereix en línia i es ven a distància cal tenir en compte els següents elements

 

 

 

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web