Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Etiquetatge d'aliments que es venen sense envasar i s'envasen al moment a petició del client

area

En cas de venda d'aliments no envasats o en el cas que l'envasament es faci en el mateix lloc de venda també caldrà seguir unes normes bàsiques pel que fa a la informació bàsica que cal comunicar. Com ja hem comentat l'etiqueta és el canal de comunicació amb el consumidor i, per tant, també cal informar-lo del producte que s'emporta.

La informació que s’ha de proporcionar, amb caràcter general, és la següent:

  • Denominació de l’aliment
  • Substància o productes que causa al·lèrgies o intoleràncies
  • Quantitat d’ingredients o una categoria d’ingredients.
  • Grau alcohòlic: A les begudes de més d’1,2 % de grau volumètric.
  • Altres requisits que estableixin les normes pròpies dels aliments per aquesta modalitat de venda.

La informació relativa a la substància o producte que causa al·lèrgia o intolerància es pot facilitar de les següents maneres:

Per escrit:

  • Detallant per escrit els al·lergògens que conté cada producte de manera clara i a prop de l’aliment (cartells, etiquetes, pissarres, cartes, etc.).
  • Col·locant cartells a la zona on es venguin els aliments que informin de la manera d’obtenir aquesta informació, ja sigui mitjançant documentació que el consumidor pugui consultar o que pugui lliurar-se al consumidor, o bé oralment pel personal de l’establiment.

Oralment:

  • Pugui ser subministrada fàcilment abans de finalitzar l'acte de compra, ja sigui per part del personal de l'establiment o a través de mitjans alternatius que no comportin un cost addicional per al consumidor.
  • Estigui recollida en suport de paper o electrònic a l’establiment i sigui fàcilment accessible, tant pel personal de l’establiment com per les autoritats de control i els consumidors que la sol·licitin. 

La resta d’indicacions de la informació alimentària obligatòria s’han de presentar de forma escrita en etiquetes adherides a l’aliment o retolada en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda, sobre l’aliment o proper a aquest.  

La informació ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

Les indicacions de la informació alimentària obligatòria que figurin sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest, la mida de les lletres ha de ser almenys d'1,2 mm amb caràcter general i 0,9 mm quan la superfície major de l'envàs sigui inferior a 80 cm².

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web